ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 864   
 
ประวัติการทำงาน
 
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงเลื่อยจักรหน้าพระลาน จำกัด พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูฤดีก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน
- ประธานชมรมโคนมเนื้อไทยฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2533-2535 (3 สมัย)
- นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อไทยฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536 (1 สมัย)
- ผู้จัดการหน้าพระลานฟาร์ม พ.ศ. 2532-2536
- ประธานกรรมการสุขาภิบาลหน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2538
- ประธานกรรมการสุขาภิบาลหน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2539
  -2542
- กรรมการโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
- ผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2541
- ประธานชมรมกอล์ฟพ่อช่อมะกอก (ศูนย์ทหารม้า จังหวัดสระบุรี)
- รองประธานชมรมกอล์ฟสิงห์ภาคกลาง
- อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุแควิทยาคม
- ประธาน ISO 14001 ปี พ.ศ. 2546 ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
- คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณ ให้แก่ องค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2546
- นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2542-2543
- นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน (สมัยที่ 2) 16 กันยายน 2543 – 26 มกราคม 2547
- ผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2544
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2545 (อ้างถึงหนังสือ
  ที่ สป.243/2545)
- คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการกระจายอำนาจ จังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กทจ.)
- คณะกรรมการ เรื่องยาเสพติด
- คณะกรรมการความมั่นคง จังหวัดสระบุรี
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 1) 14 มีนาคม 2547 – 13 มีนาคม 2551
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 2) 20 เมษายน 2551 – 18 มกราคม 2555
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 3) 17 มีนาคม 2555 – ปัจจุบัน
- ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111