ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
28
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9582
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033622
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 527   
 
ผลงานที่สำคัญ
 
ร่วมกับบิดา มารดา และครอบครัว ช่วยกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. สำนักงานการประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  - สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหนองหญ้าไซ ปี 2538
  - สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอด่านช้าง ปี 2539
2. สร้างอาคารเรียน
  - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
  - โรงเรียนวัดทุ่งตาปิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2538
  - โรงเรียนวัดด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2538
  - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2539
  - โรงเรียนวัดบัลลังก์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2539
  - โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2539
  - ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนพุแค จังหวัดสระบุรี ปี 2539
  - ศาลาจันทร์สุวรรณโรงเรียนพุแค จังหวัดสระบุรี ปี 2543
3. บริหารกิจการเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
  - ผู้ก่อตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน (15 ชุมชน)
  - สร้างสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน โดยประชาชน
  - จัดทำเทศบัญญัติ โดยประชาชน
  -

บริหารกิจการเทศบาล ในโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเทศบาล ทั่วประเทศและเมืองพัทยา เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี

  - นำเทศบาลตำบลหน้าพระลานสู่ ISO 14001
  - ตั้งชมรมกีฬาหน้าพระลาน
  - ตั้งชมรมหินอ่อนหน้าพระลาน (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
  - ตั้งชมรมแอโรบิคหน้าพระลาน
  - ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546
  - “ยุทธศาสตร์เชิงรุกขจัดจุดเสี่ยงอันตราย” ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
  - สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย “เทศบาลเมืองน่าอยู่” ปี 2544-2545
  - ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111