องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ตำแหน่งทางสังคม

ตำแหน่งทางสังคม

 -     ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
      -     เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
      -     ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
      -     ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึงปัจจุบัน
      -     เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2547
      -     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
      -     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
      -     คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
      -     คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ
      -     กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      -     คณะกรรมการสภาที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
      -     คณะกรรมการมูลนิธิคนดีศรีสุพรรณ
      -     ประธานคณะกรรมการฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สุพรรณบุรีเกมส์” 
      -     ประธานคณะกรรมการฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”
      -     คณะกรรมการที่ปรึกษาใการจัดงาน มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณฯ ครั้งที่ 7
      -     สมาชิกกิตติมศักดิ์คณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาดอนเจดีย์
      -     สมาชิกชมรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองหญ้าไซ
      -     คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
      -     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมแพทย์แผนไทยวัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
      -     ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
      -     ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ประจำจุดปฏิบัติการเรียนรู้วัดหนองหลวง
      -     คณะทำงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด
      -     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
      -     เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน-แห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากร
      -     คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 สำนักนายกรัฐมนตรี
       -     เป็นที่ปรึกษานิตยสาร “ไม่ลองไม่รู้ เกษตรบันเทิง” และนิตยสาร “เพื่อนชาววัว” บริษัทนาคาอินเตอร์มีเดีย จำกัด
      -     สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี(เครือข่ายสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
      -     คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
      -     คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2550
      -     เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
      -     ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
      -     คณะกรรมการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
      -     เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี
      -     เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี
      -     เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ดูแลช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
      -     เป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 5 ราชบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
      -     เป็นคณะกรรมการเงินกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) สำนักงานเงินกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,991