ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 573   
 
ตำแหน่งทางสังคม
 
  - ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
  - เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  - ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึงปัจจุบัน
  - เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2547
  - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ
  - กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  - คณะกรรมการสภาที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการมูลนิธิคนดีศรีสุพรรณ
  - ประธานคณะกรรมการฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สุพรรณบุรีเกมส์”
 
  - ประธานคณะกรรมการฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”
 
  - คณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดงาน มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณฯ ครั้งที่ 7
  - สมาชิกกิตติมศักดิ์คณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาดอนเจดีย์
  - สมาชิกชมรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองหญ้าไซ
  - คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
  - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมแพทย์แผนไทยวัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  - ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
  - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ประจำจุดปฏิบัติการเรียนรู้วัดหนองหลวง
  - คณะทำงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน-แห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากร
 
  - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 สำนักนายกรัฐมนตรี
 
  - เป็นที่ปรึกษานิตยสาร “ไม่ลองไม่รู้ เกษตรบันเทิง” และนิตยสาร “เพื่อนชาววัว” บริษัทนาคาอินเตอร์มีเดีย จำกัด
 
  - สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี(เครือข่ายสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  - คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2550
 
  - เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
  - คณะกรรมการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ดูแลช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 
  - เป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 5 ราชบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
 
  - เป็นคณะกรรมการเงินกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) สำนักงานเงินกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111