ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
29
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9583
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033623
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 716   
 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
 
  -
ศึกษาอบรมและดูงาน หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2547โดยสถาบันพระปกเกล้า และ Local Government denmark
 
  -
ศึกษาดูงาน หลักสูตรนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2547 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
  -
ศึกษาดูงาน ด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2549
  -
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาตลาดสดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตลาดที่ดีมีมาตรฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ประเทศเยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2549
  -
ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2550
  -
ศึกษาดูงานโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนานักบริหารระดับกลางและบุคลากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2550 ณ ประเทศสาธารณรัฐเชค - ออสเตรีย - ฮังการี ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2550
 
  -
ศึกษาดูงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2550 ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2550
 
  -
ศึกษาดูงานโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2551” ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2551
 
  -
ศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (ฝ่ายการเมือง) (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2) ณ ประเทศธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2552
  -
ศึกษาดูงานด้านฟุตบอลอาชีพ ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
  -
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553(ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2553 ) จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
 
  -
ศึกษาดูงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลักสูตรการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ณ ประเทศเยอรมณี,สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2553
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111