องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • ศึกษาอบรมและดูงาน หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน  2547 โดยสถาบันพระปกเกล้า และ Local Government denmark
 • ศึกษาดูงาน หลักสูตรนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม  2547  โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศึกษาดูงาน ด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2549
 • ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาตลาดสดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตลาดที่ดีมีมาตรฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ  ประเทศเยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2549    
 • ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2550
 • ศึกษาดูงานโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนานักบริหารระดับกลางและบุคลากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2550  ณ ประเทศสาธารณรัฐเชค -  ออสเตรีย  -  ฮังการี ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2550
 • ศึกษาดูงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2550  ณ ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2550
 • ศึกษาดูงานโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2551” ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2551
 • ศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (ฝ่ายการเมือง) (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2) ณ ประเทศธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2552
 • ศึกษาดูงานด้านฟุตบอลอาชีพ ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ประชุมเจรจาหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2553 ) จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
 • ศึกษาดูงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลักสูตรการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ณ ประเทศเยอรมณี,สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2553
 • ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2556
 • ศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2557
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,014