ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 1034   
 
ประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลที่ได้รับ
 
  1. รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นเทศบาลตัวอย่างในด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมือง น่าอยู่ น่าอาศัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542
  2. ได้รับธงเขียวด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 (จากนายสุนทร ริ้วเหลือง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)พร้อมพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชนตำบลหน้าพระลาน ให้อยู่ดีมีสุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. รับโล่บุคคลตัวอย่าง ด้านผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยปี 2542
  4. ต้อนรับคณะกรรมการนางงามจักรวาลปี 2543 ตามโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต ณ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
  5. รับประกาศเกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการ “รวมใจ ให้หมวก เทิดไท้ ดวงใจแม่ 72 พรรษามหาราชินี สิงหาคม 2547”
  6. รับพระราชทานโล่ เข็ม และเครื่องหมายตอบแทน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548
  7. รับโล่เกียรติยศจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2548
  8. รับโล่จากสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ครั้งที่ 13 ปี 2548 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
  9. รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมในการงานนิทรรศการ เปิดฟ้าวิชาการ “สวนแตง 48”
  10. รับเกียรติบัตรจากวัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานประเพณีลอยกระทงหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ปี2548
  11. รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้ให้การสนับสนุน สร้างอาคาร พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ปี 2547
  12. รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล โครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และแอโรบิคด๊านซ์ สู่สุขภาพดี ประจำปี 2547 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
  13. รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ.2548
  14. รับประกาศเกียติคุณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงผลผลิตทางการศึกษา “มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1” ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2 และ 3
  15. รับโล่จากสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2548
  16. รับประทานเข็ม จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548
  17. รับโล่จากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2549
  18. รับโล่เกียรติคุณ จากสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นผู้ให้การสนับสนุน เดิน-วิ่ง สุพรรณภูมิมินิมาราธอน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549
  19. รับประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนบ้านปากดง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดทำป้ายโรงเรียนวัดปากดง วันที่ 3 มีนาคม 2549
  20. ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกองทุนส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการศึกษา วันที่ 15 เมษายน 2549
  21. ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้สนับสนุนให้การจัดสรรงบประมาณซื้อสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมช่วยสอน (CAI) มูลค่า 5 ล้านบาท วันที่ 8 กันยายน 2548
  22. ประกาศเกียรติคุณ จากชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2549
 
  23. ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549 ประเภทประชาชนชาย (2 Thailand Prime Minister Cup 2006) ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 มิถุนายน 2549
  24. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549
  25. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก คณะผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2549
  26. ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นวิทยากรการเสวนา “คิดและค้นให้คนสุพรรณ หันมาสนใจการเมือง” ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
  27. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 จากนิตยสารเส้นทางไทยและหนังสือพิมพ์ เส้นทางเศรษฐกิจ โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
  28. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 จากนิตยสารเส้นทางไทย และหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 โดย ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
  29. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้นำดีเด่น และ นักพัฒนาตัวอย่าง ของการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส จากสถาบัน การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMPI ) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน (DBQ) วันที่ 5 เมษายน 2550
  30. ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  31. ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนจัดงานวันครู ประจำปี 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
  32. ได้รับมอบวุฒิบัตรเป็นผู้ผ่านการสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน การทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550
  33. ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้จัดการทีม เยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 รอบคัดเลือกภาค 2 “โสนทองเกมส์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  34. ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทรงเกียรติ ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชน และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยส่วนรวมอย่างดียิ่ง จากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550
  35. ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเขาเทวดา อนุรักษ์ป่ารักษาวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 จากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551
  36. ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551
  37. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสะแก่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551
  38. ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง” และเข้าร่วมเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
  39. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ สนามยิงปืน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553
  40. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ด้านองค์กรส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553
  41. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “รำวงย้อนยุค สร้างสุขกับโรตารี” จากสโมสรโรตารี่อู่ทอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
  42. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระปรมาภิไธย “ส.ธ.” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 
  43. รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111