ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12632
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019300
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 3607   
 
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๑๖ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 179   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๗๗ เรื่อง..แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: 187   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๑๖ เรื่อง..ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีกรเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
: 184   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๑๓ เรื่อง..การชุมนุมเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 168   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๙๖ เรื่อง..มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
: 228   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๐๓ เรื่อง..การชุมนุมเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 158   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๒ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 216   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๑ เรื่อง..หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 146   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๖๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการในพื้นที่เสียง
: 219   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๖๕ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
: 169   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๗ เรื่อง..แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น
: 180   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๖ เรื่อง..แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
: 190   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๒ เรื่อง..การประกาศมาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
: 185   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๘ เรื่อง..ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
: 197   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๑๙ เรื่อง..แนงทางการปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา
: 196   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๔๗ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
: 214   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๙ เรื่อง..การลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งสาธารณะ
: 195   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๘ เรื่อง..แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ถูกต้อง และเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
: 191   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๗ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
: 190   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๖ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 201   
1 2 3 45 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111