องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                          คำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 
                                   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ).............................................................
ขอกล่าวคำปฏิญาณว่า
        1. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
        2.  ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น และจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต
        3. ข้าพเจ้าจะเคารพกฎหมาย กติกาและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม ที่มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล
        4. ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยม การติดสินบน จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,171