แบบคำร้องแจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค (แสงสว่าง)
ข้อมูลผู้ยื่นแบบคำร้อง ข้าพเจ้า
หมายเลขประจำตัวประชาชน*
คำนำหน้า*
ชื่อ*
นามสกุล*
บ้านเลขที่*
หมู่ที่*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
หมายเลขโทรศัพท์*
หมายเหตุ
มีความประสงค์ แจ้งซ่อมงานสาธารณูปโภค (แสงสว่าง)
จุดติดตั้งบริเวณ*
ภาพประกอบ*
ปัญหาที่พบ*
จุดติดตั้งบริเวณ
ภาพประกอบ
ปัญหาที่พบ
จุดติดตั้งบริเวณ
ภาพประกอบ
ปัญหาที่พบ
หมายเหตุ “ต้องเป็นไฟฟ้าส่องสว่างในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น”