แบบคำร้องแจ้งจัดเก็บ และกำจัดผักตบชวา
ข้อมูลผู้ยื่นแบบคำร้อง ข้าพเจ้า
หมายเลขประจำตัวประชาชน*
คำนำหน้า*
ชื่อ*
นามสกุล*
บ้านเลขที่*
หมู่ที่*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
หมายเลขโทรศัพท์*
หมายเหตุ
มีความประสงค์ แจ้งจัดเก็บ และกำจัดผักตบชวา
บริเวณที่ต้องการให้จัดเก็บ*
ภาพประกอบ*
ปัญหาที่พบ*
บริเวณที่ต้องการให้จัดเก็บ
ภาพประกอบ
ปัญหาที่พบ
บริเวณที่ต้องการให้จัดเก็บ
ภาพประกอบ
ปัญหาที่พบ
หมายเหตุ “บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนเท่านั้น”