ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
286
ผู้เข้าชมวันนี้
251
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9163
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972788
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 891   
 
๓. กองแผนและงบประมาณ
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ๘)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  ดังนี้
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
- งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
- งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ      
  การโอนเงินงบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
- งานพัฒนารายได้ของ อบจ.
- งานตรวจติดตาม และประเมินผลแผนงาน และโครงการ
- งานการจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
- ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- ดำเนินการสำรวจ รังวัดเพื่อการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ  GIS
- ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ  สังคม และกายภาพ ในเขต
  รับผิดชอบของ อบจ. สุพรรณบุรี 
- ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภูมิสารสนเทศ  GIS ในเขตรับผิดชอบของ 
  อบจ.สุพรรณบุรี  ให้ทันสมัย
- พัฒนาเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่นในจังหวัด
- ดำเนินการบริการประชาชนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองแผนและงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วน ราชการออกเป็น  ๔  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๓.๑  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ให้มีหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
(นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
- งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                       
- งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 
              ๓.๒  ฝ่ายงบประมาณ ให้มีหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ
- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
- งานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานการเบิกจ่ายเงินเงินอุดหนุน
- งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๓.๓  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ   ให้มีหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ   (นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖)มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานตรวจติดตาม ผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานติดตาม พัฒนา ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จ ในการดำเนินการ
  ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-  งานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
- งานอนุมัติการดำเนินการโครงการ  
- งานประเมินแผนสาขาต่างๆ
 
              ๓.๔  ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗)  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ
- ดำเนินการสำรวจ รังวัดเพื่อการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ  GIS
- ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ ในเขต
  รับผิดชอบของ อบจ
- ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภูมิสารสนเทศ  GISในเขตรับผิดชอบของ 
  อบจ.สุพรรณบุรี ให้ทันสมัย
- พัฒนาเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
- ดำเนินการบริการประชาชนโดยระบบอิเลคทรอนิคส์
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111