ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
256
ผู้เข้าชมวันนี้
284
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8750
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972375
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 4867   
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง  การกำหนดส่วนราชการ  กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
--------------------------------
                 
                      อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๒๘  ข้อ ๒๒๙ และข้อ ๒๓๔  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ระดับ ๙  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๘)  เป็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยกำหนดส่วนราชการออกเป็น ๑ สำนัก ๗ กอง ๑ หน่วย   และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนี้
 
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
: 2932   
๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
: 2117   
๓. กองแผนและงบประมาณ
: 889   
๔. กองคลัง
: 989   
๕. กองช่าง
: 646   
๖. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
: 4380   
๗. กองพัฒนาชนบท
: 528   
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน
: 1836   
๙. หน่วยตรวจสอบภายในและติดตามรายงานผล
: 1097   
ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111