ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
254
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11431
ผู้เข้าชมทั้งหมด
776900
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 2802   
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง  การกำหนดส่วนราชการ  กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
--------------------------------
                 
                      อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๒๘  ข้อ ๒๒๙ และข้อ ๒๓๔  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ระดับ ๙  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๘)  เป็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยกำหนดส่วนราชการออกเป็น ๑ สำนัก ๗ กอง ๑ หน่วย   และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนี้
 
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
: 1471   
๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
: 872   
๓. กองแผนและงบประมาณ
: 390   
๔. กองคลัง
: 337   
๕. กองช่าง
: 272   
๖. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
: 1746   
๗. กองพัฒนาชนบท
: 212   
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน
: 832   
๙. หน่วยตรวจสอบภายในและติดตามรายงานผล
: 518   
ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111