ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
280
ผู้เข้าชมวันนี้
234
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9146
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972771
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 991   
 
๔. กองคลัง
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง ๘)  เป็นผู้บังคับบัญชา   และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  ดังนี้
  - งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนการเงิน
- งานตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา
- งานเบิกจ่ายเงิน เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ
- งานเบิกจ่าย การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
- งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ
- งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
- งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
- งานตรวจสอบการหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ อบจ.
- งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
- งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี
- งานรวบรวมข้อมูลสถานที่ประกอบการ
- งานบริการการจัดเก็บตามแผนการกระจายอำนาจฯ
- งานดำเนินการจัดเก็บตามข้อบัญญัติ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  ๔  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๔.๑  ฝ่ายการเงิน  ให้มีหัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
 

- งานเบิกจ่ายเงิน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จ บำนาญและ   
  เงินสวัสดิการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ 
  ข้าราชการบำนาญ
- งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา
- งานรับเงินและนำส่งเงินให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
- งานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการบำนาญ  และลูกจ้าง
- งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
- งานควบคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการเจาะปรุ

              ๔.๒  ฝ่ายบัญชี  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบัญชี  (นักบริหารงานคลัง  ๗)  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และงบแสดงฐานะการเงิน
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท
- งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี
- งานตรวจสอบบัญชีและงานตรวจสอบภายใน
- งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๔.๓  ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ให้มีหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานคลัง ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานออกใบเสร็จรับเงิน
- งานจัดทำใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานรวบรวมข้อมูลสถานที่ประกอบการ
- งานดำเนินการจัดเก็บตามแผนการกระจายอำนาจ      
- งานเบิกจ่ายเงินรายได้จากระบบ GFMIS ผ่านระบบ
- งานตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้าธนาคาร     
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                              
- งานตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๔.๔  ฝ่ายจัดหาและพัฒนารายได้  ให้มีหัวหน้าฝ่ายจัดหาและพัฒนารายได้   
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานติดตามเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งานจัดหาเงินรายได้จากรัฐบาลและหน่วยงานอื่น
- งานตรวจสอบการหาประโยชน์ทรัพย์สินของ อบจ.
- งานด้านวิชาการเกี่ยวกับวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้
- งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้
- งานประสานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   
  ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ, ไม่ชำระภาษี ฯลฯ)
- งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ
- งานการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
- งานการถ่ายโอนด้านการจัดเก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111