ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
255
ผู้เข้าชมวันนี้
423
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9390
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002846
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 482   
 
ตำแหน่งทางสังคม
 
  - ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
  - เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  - ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึงปัจจุบัน
  - เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2547
  - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ
  - กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  - คณะกรรมการสภาที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการมูลนิธิคนดีศรีสุพรรณ
  - ประธานคณะกรรมการฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สุพรรณบุรีเกมส์”
 
  - ประธานคณะกรรมการฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”
 
  - คณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดงาน มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณฯ ครั้งที่ 7
  - สมาชิกกิตติมศักดิ์คณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาดอนเจดีย์
  - สมาชิกชมรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองหญ้าไซ
  - คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
  - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมแพทย์แผนไทยวัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  - ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
  - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ประจำจุดปฏิบัติการเรียนรู้วัดหนองหลวง
  - คณะทำงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน-แห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากร
 
  - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 สำนักนายกรัฐมนตรี
 
  - เป็นที่ปรึกษานิตยสาร “ไม่ลองไม่รู้ เกษตรบันเทิง” และนิตยสาร “เพื่อนชาววัว” บริษัทนาคาอินเตอร์มีเดีย จำกัด
 
  - สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี(เครือข่ายสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  - คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
  - คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2550
 
  - เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
  - คณะกรรมการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี
  - เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ดูแลช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 
  - เป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 5 ราชบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
 
  - เป็นคณะกรรมการเงินกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) สำนักงานเงินกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111