ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
285
ผู้เข้าชมวันนี้
237
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9149
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972774
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
รายงานรายรับรายจ่าย อบจ.สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 331   
 
รายงานรายรับรายจ่าย อบจ.สุพรรณบุรี ๒๕๕๘
 
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
: 203   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
: 178   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
: 180   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
: 226   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
: 199   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
: 170   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 224   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
: 192   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
: 196   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
: 202   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 195   
รายงานรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
: 231   
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111