ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
245
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9089
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972714
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 2868   
 
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕๖ รองนายกรัฐมตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
: 137   
สพ ๕๑๐๐๑/๒๓๐ การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
: 137   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๓๐ การดำเนินการโครงการขับเคลื่อน"วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี ๒๕๕๘"
: 179   
สพ ๕๑๐๐๑/๒๒๘ การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๘
: 136   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว/๒๔๔๙ ขอเชิญร่วมประชุม"เวทีฟื่้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘
: 122   
สพ ๕๑๐๐๑/๒๓๒ เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
: 155   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๒ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
: 111   
สพ ๐๐๒๓.๒/๑๒๑๓๒๑ หนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว"
: 155   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๐๑ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พศ ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
: 125   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๑๓ ข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
: 356   
สพ ๕๑๐๐๑/๙๐ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางประฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รางงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
: 129   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓๔๑ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง
: 119   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๑๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
: 119   
สพ ๕๑๐๐๑/ ๑๖๕๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
: 140   
สพ ๕๑๐๐๑/๑๖๓๔ ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย
: 101   
สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๑๒๐ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน
: 117   
สพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๘๑๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี ๒๕๕๘
: 122   
เอกสาร..สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๙๒ เรื่อง..เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำปี ๒๕๕๗
: 143   
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๙๒ เรื่อง..เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำปี ๒๕๕๗
: 130   
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๘๖ เรื่อง..การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้ความช่วยเหลือผู้สประสบภัยกรณี บ้าน ๑ หลัง
: 135   
1 23 4 5 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111