ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนผู้เข้าชม : 1253   
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
1) การคมนาคมขนส่ง
          จังหวัดสุพรรณบุรีมีเส้นทางคมนาคมได้ 3 ทาง คือทางรถยนต์ ทางรถไฟและทางเรือ
โดยระบบการคมนาคมทางรถยนต์เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมีการนิยมใช้มากที่สุด โดยมีเส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างจังหวัดกับอำเภอ
          สำหรับเส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอต่าง ๆ มีทั้งคอนกรีต และถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก ระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถึงอำเภอต่าง
  1. อำเภอบางปลาม้า ระยะทาง 10 กิโลเมต
  2. อำเภอศรีประจันต์ ระยะทาง 20 กิโลเมต
  3. อำเภอดอนเจดีย์ ระยะทาง 31 กิโลเมต
  4. อำเภออู่ทอง ระยะทาง 32 กิโลเมต
  5. อำเภอสามชุก ระยะทาง 39 กิโลเมต
  6. อำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทาง 54 กิโลเมต
  7. อำเภอหนองหญ้าไซ ระยะทาง 58 กิโลเมต
  8. อำเภอสองพี่น้อง ระยะทาง 35 กิโลเมต
  9. อำเภอด่านช้าง ระยะทาง 77 กิโลเมต

เส้นทางคมนาคมติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

 
ทางหลวงแผ่นดิน
ระยะทาง (กม.)
  1. สุพรรณบุรี - บางบัวทอง-กรุงเทพฯ
107
  2. สุพรรณบุรี – กำแพงแสน –นครปฐม – กรุงเทพฯ
160
  3. สุพรรณบุรี – นครปฐม
105
  4. สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี
91
  5. สุพรรณบุรี – นครสวรรค์
160
  6. สุพรรณบุรี – พระนครศรีอยุธยา
68
  7. สุพรรณบุรี - สิงห์บุรี
84
  8. สุพรรณบุรี – ชัยนาท
96
  9. สุพรรณบุรี – อ่างทอง
44
  10. สุพรรณบุรี – โคกสำเริง
143
          การคมนาคมทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการรถไฟ โดยสารสำหรับการเดินทางและขนส่งสิ่งของระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี –นครปฐม–กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว ได้แก่รถไฟสายสุพรรณบุรี – หัวลำโพง ซึ่งมีระยะทาง 142 กม. จำนวน 1 เที่ยว /วัน ออกจากต้น สถานีวัดป่าเลไลยก์ เวลา 05.19 น. ผ่านอำเภอสองพี่น้อง บางปลาม้า จังหวัดนครปฐม ถึงปลายทางที่ สถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ เวลา 08.20 น. เที่ยวกลับสายหัวลำโพง – สุพรรณบุรี จำนวน 1 เที่ยว /วัน ออกจากต้นทางสถานีหัวลำโพงเวลา 16.40 น. ถึงสถานีวัดป่าเลไลยก์เวลา 19.20 น.
          การคมนาคมทางน้ำ อาศัยทางน้ำเพื่อเดินทางและขนถ่ายสินค้า
          - แม่น้ำท่าจีน เป็นทางเดินเรือหลักของจังหวัด สามารถติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต จังหวัดชัยนาท ลงมาถึงเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และเลยผ่านไปถึงจังหวัดนครปฐม
          - คลองบางยี่หนและคลองเจ้าเจ็ด เป็นคลองที่แยกออกจากแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางปลาม้าสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอบางปลาม้ากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - คลองบางลี่ สามารถติดต่อกับท้องที่ต่าง ๆ ในเขตอำเภอสองพี่น้องไปจนถึงแม่น้ำท่าจีนที่บ้านไผ่ตาแบ้ ใกล้กับเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- แม่น้ำท่าคอยและแม่น้ำท่าว้า สามารถติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ที่ลำน้ำผ่านโดยเริ่มจากบ้านคลองขอม ลงมาจนถึงบ้านสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
2) ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ทำการ 3 แห่ง ได้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภออู่ทอง ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ได้เกือบครบทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านต่าง ๆจำนวน 980 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 94.80 ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยรองลงมาได้แก่ ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัด สุพรรณบุรี มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 8547.15 (1,000,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง) มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 215,482 ราย
 
3) ระบบประปา การประปาในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน สำหรับอุปโภคบริโภคได้กว้างขวางโดยมีหน่วยงานราชการช่วยเหลือและส่งเสริมคือการประปาส่วนภูมิภาค(กรมโยธาธิการ) การประปาเทศบาลและสุขาภิบาล ในปี 2552 มีกำลังการผลิต 247,470 ลูกบาศก์เมตร มีจำนวนผู้ใช้ทั้งสิ้น 43,704 ราย สำหรับเขตชุมชนใหญ่ ๆ ที่มีการประปาใช้ ได้แก่
          -หน่วยโพธิ์พระยา มีกำลังการผลิต 360 ลบ.ม./ชม. เขตบริการตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ และตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รวมกับหน่วยดาบฟ้าฟื้น มีกำลังการผลิต510 ลบ.ม./ชม. เขตบริการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และหน่วยรางกระทุ่ม มีกำลังการผลิต 260 ลบ.ม./ชม. เขตบริการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
         - หน่วยสวนแตง มีกำลังการผลิต 50 ลบ.ม./ชม. เขตบริการตำบลสวนแตง
         - หน่วยท่าเสด็จ มีกำลังการผลิต 30 ลบ.ม./ชม. เขตบริการตำบลสระแก้ว
         - หน่วยบางปลาม้า - โคกคราม มีกำลังการผลิต 130 ลบ.ม./ชม. เขตบริการตำบลบางปลาม้าและตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
 
4) การสื่อสารและโทรคมนาคม  จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีการสื่อสารที่ทันสมัยมากจังหวัดหนึ่ง ซึ่งจำแนกรายละเอียด คือ
          - โทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ติดตั้งระบบโทรศัพท์ครอบคลุมพื้นที่ครบทุกอำเภอ มีชุมสายให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่
          1. ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ชุมสายสุพรรณบุรี ชุมสายรั้วใหญ่ ชุมสายโพธิ์พระยา ชุมสายสวนแตง ชุมสายท่าเสด็จ ชุมสายบางปลาม้า ชุมสายสาลี ชุมสายดอนตาล ชุมสายบ้านบัวคลี่ ชุมสายยิ่งรวย ชุมสายตลิ่งชัน ชุมสายบ้านไผ่ขวาง ชุมสายท่าระหัด หมู่ที่ 4 ชุมสายไผ่กองดิน หมู่ที่ 3
          2. ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสองพี่น้อง ประกอบด้วย ชุมสายสองพี่น้อง ชุมสายทุ่งคอก ชุมสายบางสาม ชุมสายดอนมะนาว ชุมสายบางเลน หมู่ที่ 2
          3. ศูนย์บริการลูกค้าสาขาอู่ทอง ประกอบด้วย ชุมสายอู่ทอง ชุมสายสระยายโสม ชุมสาย มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ชุมสายจร้าเก่า ชุมสายดอนมะเกลือ ชุมสายดอนคา ชุมสายบ้าน หนองโดก ชุมสายสวนแตง หมู่ที่ 1 ชุมสายจระเข้สามพัน หมู่ที่ 13
          4. ศูนย์บริการลูกค้าสาขาเดิมบางนางบวช ประกอบด้วย ชุมสายเดิมบางนางบวช ชุมสายสามชุก ชุมสายวัดน้ำพุ ชุมสายวังลึก ชุมสายบึงฉวาก ชุมสายปากน้ำ ชุมสายราชมงคล ชุมสายเขาดิน ชุมสายนางบวช ชุมสายหนองผักนาก
          5. ศูนย์บริการลูกค้าสาขาดอนเจดีย์ ประกอบด้วย ชุมสายดอนเจดีย์ ชุมสาย ศรีประจันต์ ชุมสายสระกระโจมเขาดิน ชุมสายวังหว้า ชุมสายวังพลับ ชุมสายโพธิ์ศรีเจริญ ชุมสายไร่ รถหมู่ที่ 6
          6. ศูนย์บริการลูกค้าสาขาด่าน ช้าง ประกอบด้วย ชุมสายด่านช้าง ชุมสายบ่อกรุ ชุมสายหนองหญ้าไซ ชุมสายหนองมะค่าโมง หมู่ที่ 3 ชุมสายวังคัน หมู่ที่ 1 ชุมสายวังคัน หมู่ที่ 3 ชุมสายวังคัน หมู่ที่ 4 ชุมสายด่านช้าง หมู่ที่ 2 ชุมสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ 12
          การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 16 แห่งให้บริการด้านสื่อสารไปรษณีย์และโทรคมนาคมในประเทศ และต่างประเทศปีงบประมาณ 2552 มีการไปรษณีย์ (รับฝาก) จำนวน
5,791,997 ชิ้น
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111