ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
431
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9138
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1068739
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
แผนพัฒนาสี่ปี
จำนวนผู้เข้าชม : 2929   
 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบจ.สุพรรณบุรี
: 1062   
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 อบจ.สุพรรณบุรี
สารบัญ
                                                                  
ส่วนที่ 1   บทนำ                                                                              หน้า                     
                    1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี                                        หน้าที่   1
                    1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                       หน้าที่   1
                   1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                              หน้าที่   1
                   1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                          หน้าที่   2
 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา                                                                                           
                    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                           หน้าที่   3 - 10
                    2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ           หน้าที่  11 - 12
                    2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ              หน้าที่  13
 
ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
                   3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     หน้าที่  14 - 22
                   3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
                        ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
       - ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                  
                               แนวทางที่ 1.1                                                 หน้าที่  23 – 26
                             แนวทางที่ 1.2                                                   หน้าที่  27
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                  
                             แนวทางที่ 2.1                                                   หน้าที่ 28 - 46
                             แนวทางที่ 2.2                                                   หน้าที่ 47 - 53
                             แนวทางที่ 2.3                                                   หน้าที่ 54 - 55
                             แนวทางที่ 2.4                                                   หน้าที่ 56 - 70
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                  
                             แนวทางที่ 3.1                                                   หน้าที่ 71 - 79
                             แนวทางที่ 3.2                                                   หน้าที่ 80 - 83
                             แนวทางที่ 3.3                                                   หน้าที่ 84
                             แนวทางที่ 3.4                                                   หน้าที่ 85
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 4  
                             แนวทางที่ 4.1                                                   หน้าที่ 86 - 91
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                  
                             แนวทางที่ 5.1                                                   หน้าที่ 92 - 97
                             แนวทางที่ 5.2                                                   หน้าที่ 98 - 102
                          - ยุทธศาสตร์ทื่ 6  
                             แนวทางที่ 6.1                                                   หน้าที่ 103
                             แนวทางที่ 6.2                                                   หน้าที่ 104 - 143
                             แนวทางที่ 6.3                                                   หน้าที่ 144 - 145
                           - ยุทธศาสตร์ที่ 7
                             แนวทางที่ 7.1                                                   หน้าที่ 146 - 419
                             แนวทางที่ 7.2                                                   หน้าที่ 420               
                         ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา                                หน้าที่ 421 - 435
                         ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                     หน้าที่ 436 - 444
                  
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
                    4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล                    หน้าที่  445 - 459
                   4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม                  หน้าที่  460 - 461
     และประเมินผล
                  
                                               
 ภาคผนวก
                             - แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
                             - การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
: 1057   
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111