ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
500
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13033
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019701
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
นายกอบจ.พบประชาชน
จำนวนผู้เข้าชม : 2225   
 
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111