ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
218
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7415
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056108
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
นายกอบจ.พบประชาชน
จำนวนผู้เข้าชม : 2405   
 
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111