ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
33
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9387
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033427
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
คลินิกเซ็นเตอร์
จำนวนผู้เข้าชม : 1476   
 
 

1. วัตถุประสงค์ของ Clinic Center

              เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น

2. โครงสร้างของ Clinic Center

              เป็นการทำงานร่วมกับของ อปท. ในพื้นที่ โดย อปท. ในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของ โดยมี อบจ.เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และต้องประสานการดำเนินงานของศูนย์กับจังหวัด ไม่ตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่เน้นการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

              2.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเน้นในลักษณะความร่วมมือเป็นเครือข่าย และการจัดทำ Database
              2.2 ภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบัน Kenan Asia  และอาจรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ ติดตามประเมินผลทำหน้าที่วิจัย ประเมินผลการติดตาม เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมถึงการดูงานในท้องถิ่น
              2.3 ภาคราชการ ซึ่งจะเลือกเฉพาะส่วนราชการที่จำเป็นจริงๆ โดยจะเป็นช่องทางให้ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนการทำงานของ อปท. เพื่อให้ความช่วยเหลือในทางเทคนิค และให้คำปรึกษาต่างๆ
              2.4 ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะมีบทบาทในการเสนอ Demand และช่วยเหลือด้าน Supply

3. การดำเนินงานของ Clinic Center

              3.1 จัดประชุมชี้แจงทั้ง 4 ส่วน อปท. ภาควิชาการ ราชการ เอกชนและประชาชน เพื่อหากรอบแนวทางการดำเนินงาน
              3.2 จัดตั้งทีมงาน เพื่อรับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมทั้งติดตามประเมินผล การเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ
              3.3 สร้างเครือข่าย อปท. โดยมี key actors อปท. และประชาชนเป็นตัวหลัก
              3.4 จัดทำโปรแกรมในลักษณะที่ช่วยเสริมการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยด้านการจัดการศึกษา อาจจัดโปรแกรมเสริมว่า อปท. จะจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีอย่างไร
              3.5 จัดหา Best practice
              3.6 สร้างมาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การให้ประชาชนรับรู้การทำงานของ อปท.(citizen coproducer) โดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
              3.7 สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็น เป็นระบบ On-line ตอบปัญหาท้องถิ่น

4.กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

              4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของ Clinic Center
              4.2 จัดแสดงผลงาน  Best practice โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากท้องถิ่นอื่นๆมาบรรยาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
              4.3 จัดทำตารางประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเรื่องต่างๆ ในแต่ละเดือน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก สิ่งแวดล้อม โดยยืดหยุ่นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
              4.4 จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปัญหาในชุมชน และให้คำแนะนำ/ปรึกษา
              4.5 ทีมงานติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของ Clinic Center ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ทราบทุก 6 เดือน
              4.6 เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชนชน
              4.7 Release ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็น ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เช่น แผ่นวีดีทัศน์ แจกจ่าย อปท.

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะทำงานประจำศุนย์เครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
ภาพกิจกรรม (Clinic Center)
ภาพกิจกรรม (Clinic Center)
: 444   
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111