องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
คลินิกเซ็นเตอร์

1. วัตถุประสงค์ของ Clinic Center

              เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น

2. โครงสร้างของ Clinic Center

              เป็นการทำงานร่วมกับของ อปท. ในพื้นที่ โดย อปท. ในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของ โดยมี อบจ.เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และต้องประสานการดำเนินงานของศูนย์กับจังหวัด ไม่ตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่เน้นการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

              2.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเน้นในลักษณะความร่วมมือเป็นเครือข่าย และการจัดทำ Database
              2.2 ภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบัน Kenan Asia  และอาจรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ ติดตามประเมินผลทำหน้าที่วิจัย ประเมินผลการติดตาม เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมถึงการดูงานในท้องถิ่น
              2.3 ภาคราชการ ซึ่งจะเลือกเฉพาะส่วนราชการที่จำเป็นจริงๆ โดยจะเป็นช่องทางให้ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนการทำงานของ อปท. เพื่อให้ความช่วยเหลือในทางเทคนิค และให้คำปรึกษาต่างๆ
              2.4 ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะมีบทบาทในการเสนอ Demand และช่วยเหลือด้าน Supply

3. การดำเนินงานของ Clinic Center

              3.1 จัดประชุมชี้แจงทั้ง 4 ส่วน อปท. ภาควิชาการ ราชการ เอกชนและประชาชน เพื่อหากรอบแนวทางการดำเนินงาน
              3.2 จัดตั้งทีมงาน เพื่อรับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมทั้งติดตามประเมินผล การเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ
              3.3 สร้างเครือข่าย อปท. โดยมี key actors อปท. และประชาชนเป็นตัวหลัก
              3.4 จัดทำโปรแกรมในลักษณะที่ช่วยเสริมการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยด้านการจัดการศึกษา อาจจัดโปรแกรมเสริมว่า อปท. จะจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีอย่างไร
              3.5 จัดหา Best practice
              3.6 สร้างมาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การให้ประชาชนรับรู้การทำงานของ อปท.(citizen coproducer) โดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
              3.7 สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็น เป็นระบบ On-line ตอบปัญหาท้องถิ่น

4.กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

              4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของ Clinic Center
              4.2 จัดแสดงผลงาน  Best practice โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากท้องถิ่นอื่นๆมาบรรยาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
              4.3 จัดทำตารางประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเรื่องต่างๆ ในแต่ละเดือน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก สิ่งแวดล้อม โดยยืดหยุ่นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
              4.4 จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปัญหาในชุมชน และให้คำแนะนำ/ปรึกษา
              4.5 ทีมงานติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของ Clinic Center ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ทราบทุก 6 เดือน
              4.6 เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชนชน
              4.7 Release ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็น ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เช่น แผ่นวีดีทัศน์ แจกจ่าย อปท.

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,362,064