ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
218
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7415
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056108
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 8378   
 
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุญชู   นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

เกิดเมื่อ วันที่  29   มีนาคม  พ.ศ.  2500
สถานที่เกิด บ้านเลขที่   98 หมู่ที่   6  ตำบลหนองสะเดา  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่   54 หมู่ที่   2  ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
  บ้านเลขที่  235/29  หมู่ 4  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ที่อยู่ปัจจุบัน)
บิดา ชื่อ  นายดิน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ
  อาชีพ ทำฟาร์มโค  (อำเภอด่านช้าง)
  ที่อยู่  927  หมู่ที่  18   ตำบลหนองมะค่าโมง   อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
มารดา ชื่อ นางพวน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ  (ถึงแก่กรรมแล้ว)
พี่ชาย ชื่อ นายสุชาติ  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ
  อาชีพ  ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว (อำเภอเดิมบางนางบวช)
  ที่อยู่  132  หมู่ที่ 5  ตำบลเดิมบางนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
ภรรยา ชื่อ นางสมฤดี  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ
  อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว
  ที่อยู่  54  หมู่ที่  2   ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
ตำแหน่งทางสังคม - นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน  จังหวัดสระบุรี
  -  ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสระบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว>
บุตร 3 คน 1. นายจิตวัฒน์                 จันทร์สุวรรณ     ศึกษาที่ ประเทศญี่ปุ่น
  2. นางสาวโชษิตา           จันทร์สุวรรณ     ศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
  3. เด็กชายวันธรรมนูญ    จันทร์สุวรรณ     ศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯนายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111