ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 632   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์
 ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์
 ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า
 ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า
 ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานเทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
ควบคุมงานต่อเติมสะพาน คสล.หมู่ 7 ต.วังลึก อ.สามชุก
 ควบคุมงานต่อเติมสะพาน คสล.หมู่ 7 ต.วังลึก อ.สามชุก
ควบคุมงานต่อเติมสะพาน คสล.หมู่ 7 ต.วังลึก อ.สามชุก
 ควบคุมงานต่อเติมสะพาน คสล.หมู่ 7 ต.วังลึก อ.สามชุก
ควบคุมงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
 ควบคุมงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
ควบคุมงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
 ควบคุมงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
จัดสถานที่โครงการ อบจ.พบประชาชน ที่ วัดดอนปรู อ.ศรีประจันต์
 จัดสถานที่โครงการ อบจ.พบประชาชน ที่ วัดดอนปรู อ.ศรีประจันต์
จัดสถานที่โครงการ อบจ.พบประชาชน ที่ วัดดอนปรู อ.ศรีประจันต์
 จัดสถานที่โครงการ อบจ.พบประชาชน ที่ วัดดอนปรู อ.ศรีประจันต์
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน ทต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน ทต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน ทต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน ทต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง
 ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง
ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง
 ชุดรถเกรดชุดที่ 2 ปฏิบัติงาน อบต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง
ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ 6  ต.จรเข้สามพัน-ทต.ท้าวอู่ทอง
 ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ 6 ต.จรเข้สามพัน-ทต.ท้าวอู่ทอง
ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ 6  ต.จรเข้สามพัน-ทต.ท้าวอู่ทอง
 ตรวจงานถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ 6 ต.จรเข้สามพัน-ทต.ท้าวอู่ทอง
ประชุมการจัดห้องทำงานนายก อบจ.ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
 ประชุมการจัดห้องทำงานนายก อบจ.ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ประชุมการจัดห้องทำงานนายก อบจ.ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
 ประชุมการจัดห้องทำงานนายก อบจ.ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111