ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
201
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9948
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033988
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 5724   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๗ - ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๗ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
: 291   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
: 294   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
: 398   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
: 424   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 261   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 225   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 341   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 362   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 562   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๓๑ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๓๑ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
: 279   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
: 364   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
: 338   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 528   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
: 291   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
: 320   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
: 189   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 282   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 296   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 765   
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 365   
1 2 34 5
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111