ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
201
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9948
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033988
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองกิจการสภาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 9497   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
: 112   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
: 75   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
: 103   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
: 110   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
: 88   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
: 115   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๒ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
: 91   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
: 74   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
: 66   
ประกาศ..ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ..ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
: 101   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
: 72   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
: 120   
ประกาศ..เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ..เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
: 95   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 179   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 18-22 มิถุนายน 2561
: 139   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 11-15 มิถุนายน 2561
: 118   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 4-8 มิถุนายน 2561
: 130   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 28-1 มิถุนายน 2561
: 136   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 21-25 พฤษภาคม 2561
: 136   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 14-18 พฤษภาคม 2561
: 132   
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111