ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
218
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7415
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056108
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 442   
 
ภาพ..งานวันคล้ายวันเกิด นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ บ้านจันทร์สุวรรณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
นายจองชัย  เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นายวราวุธ  ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี,นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม, นายนพดล  มาตรศรี และนายสรชัด  สุจิตต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุพรรณบุรี,นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายพิภพ บุญธรรม และ นายทรงพล  ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสุวัตน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี,คณะผู้บริหาร,ประธานสภา อบจ.,สมาชิกสภา  อบจ.,ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ บ้านจันทร์สุวรรณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111