ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
217
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7414
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056107
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 428   
 
ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน) BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน)  BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค  มีการปรับปรุง     สายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง รวมถึงการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานนำมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว      กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น                   โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   วันที่ 30 มีนาคม 2561
                   นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอด่านช้าง ร่วมขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                   วันที่ 31 มีนาคม 2561
                   นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน) BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเสมอกัน เที่ยงธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี,นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง,นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ,นายภูวสิษฐ์  บวรธีรเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอด่านช้างนายจรัลชัย  จันทร์สุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานของ       อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง               
                    วันที่ 1 เมษายน 2561
                   นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการฯ และมีพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีผลการประกวดดังนี้
                   1. รางวัลโคพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย ได้แก่ นายถาวร  คงไทย จาก WU cattle
 จังหวัดชัยนาท
                   2. รางวัลโคพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย ได้แก่ นายอาดิล  ชลธี  จาก ชลธี ฟาร์ม จังหวัดกระบี่
                   3. รางวัลโคพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศผู้ ได้แก่ นายมนัส  เรียบร้อย จาก M&S สมบัติ ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม
                   4. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศเมีย สีเทา ได้แก่ นายธนพงศ์  จันทร์สุวรรณ 
จาก จันทร์สุวรรณ ฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี
                   5. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศผู้ สีเทา ได้แก่ นายทศพล  บุญแถม จาก ชลแดน บาร์หมัน ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์
                   6. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศเมีย สีแดง ได้แก่ นายภราดร  เคนไชยวงศ์ จาก โชควาสนา ฟาร์ม จังหวัดนครพนม
                   7. รางวัลโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศผู้ สีแดง ได้แก่ คุณจารึก ชัชวาลย์ จาก RKC ฟาร์ม
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111