ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
598
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8303
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1014971
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 239   
 
ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 18 เมษายน 2561
 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 25  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันงดงาม วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยให้ถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   วัดอัมพวนาราม วันที่ 6 เมษายน 2561
                   อำเภอเดิมบางนางบวช
                   วัดท่ามะนาว วันที่ 14-15 เมษายน 2561
                   วัดเดิมบาง  วันที่ 15 - 16 เมษายน 2561
                   วัดวังสำเภาล่ม วันที่ 15 เมษายน 2561
                   วัดวุ้งสุทธาวาส  วันที่ 15 เมษายน 2561
                   วัดวังกุลา  วันที่  16 เมษายน 2561
                   อำเภอหนองหญ้าไซ
                   วัดหนองทราย  วันที่ 14 เมษายน  2561
                   วัดบ่อหว้า  วันที่ 15 เมษายน  2561
                   อำเภอบางปลาม้า
                   วัดบางแม่หม้าย วันที่ 14 เมษายน  2561
                   วัดจระเข้ใหญ่ วันที่ 15 เมษายน  2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111