ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
107
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11288
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1035328
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 472   
 
ภาพ..โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
                     นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม   สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,            นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี    
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับท้องถิ่นไทยในอนาคตกับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 เชื่อโยงสร้างเครือข่ายในกระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ศึกษาดูงานสร้างวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการแผนพัฒนาจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน อบรมสัมมนา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111