ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
260
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11209
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1017877
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 101   
 
ภาพ..ต้อนรับคณะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านปลายน้ำ จ.สุพรรณบุรี
 
             นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ, นายลำพันธ์ จันทสุ กำนันตำบลสระแก้ว, นายคณิต คงเปีย
ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมือง จ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ​ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต​ บนวิถีแห่งความพอเพียง​ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีนายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า​คณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฯ​ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, บริเวณชุมชนบ้านปลายน้ำ ต.ท่าเสด็จ อ.เมืองสุพรรณบุรี, ประตูน้ำโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี, วัดท่าเตียน ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช, วัดท่าเจดีย์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง, วัดบางสาม ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง และ หลังสำนักงานเรือกรมโยธาธิการ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง​
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111