ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
281
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11230
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1017898
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 159   
 
ภาพ..“วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
                            นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายกอบจ.สุพรรณบุรี, นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี, ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี, นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร นายณรงค์ เกิดพงษ์ นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน”ประจำปี 2561 โดยมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิบริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี, ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป, มอบรางวัลผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้รถยนต์ดีเด่น ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2561 จำนวน 3 รางวัล และกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
อาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111