องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเม

                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในด้าน
การควบคุมภายใน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่
21 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี
อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,879,730