องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีอกพรรษา วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง

                             นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภออู่ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่เดิม เป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน โดยภายในงานมีการจัดมีการจัดขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ สมัยทวารวดี  เพื่อไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุด ของเขาดีสลัก  เพื่อความเป็นสิริมงคล  มีการแสดงของนักเรียน  การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติติพันธ์ลาวเวียงและการจำหน่ายสินค้าของดีจากตำบลดอนคา 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,683,709