องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                    นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งแรก ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมฯโดยก่อนเริ่มการประชุม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประดับอินทรธนูเพื่อเป็นเกียรติให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 30 ท่าน จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุมและแสดงความยินดีกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนประชาชน จากนั้น นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2ิ อำเภอดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอายุสูงสุดที่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ  ทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีชั่วคราว และได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน ความว่า “จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” ต่อด้วยการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอบางปลาม้า เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และได้เชิญขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้มีการดำเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คนที่ 1, คนที่ 2 และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามลำดับที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายปริญญา เรืองสุขอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 อำเภออู่ทอง เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คนที่ 1 , นายศุภโชค  จรรยาพูนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คนที่ 2 และนางเกล็ดแก้ว บุญเกิด ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้อง บรรยายโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องในคราวเข้ารับตำแหน่ง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,282,914