องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                         นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้แทนชุมชนและภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ คือ

                   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                   - ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ผ่านการสรรหา
ในสายงานผู้บริหาร และไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 คน

                   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(ไม่มี)

                   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

                   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)

                   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

                   5.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ

                   5.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ

                   5.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 รายการ

                   5.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ

                   5.5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ

                   5.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ

                    ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

                   6.1 นายสมคิด ปทุมศูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งที่ประชุม
เรื่องคณะกรรมการ กต.ตร.สุพรรณบุรี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานคณะกรรมการ
กล่าวชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่อนุมัติโครงการจัดซื้อกล้อง
CCTV

                   6.2 นายสมคิด ปทุมศูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งที่ประชุม
เรื่องเห็นควรนำสนามกีฬาเก่า อำเภออู่ทอง เห็นควรนำมาพัฒนาให้เป็นสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ติดตาม

                   6.3 นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอหนองหญ้าไซ แจ้งที่ประชุม เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องนโยบายในการตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

                   6.4 นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งที่ประชุม
เรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้โดยอิสระ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยสั่งการ

                   6.5 นายกอบชัย พลเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอ
ศรีประจันต์ แจ้งที่ประชุม เรื่องการติดตามโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนถ่ายโอน ในเขตพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ ถนนสายบ้านสามจุ่น - ตลาดเขต และถนนสายบ้านปลายนา - ป่าพระเจ้า

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  632,098