องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการเปิดโลกวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3

                      วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.วิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวการะเกตุ
แก้วพลายงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะอาจารย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะ
การสังเกตุตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการรับรู้ในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้เรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน โดยบูรณาการกับวิชาอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคมต่อไป ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2566 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียน กฝผ. แม่อ่อน จังหวัดเชียงใหม่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,196,248