องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : ศูนย์ศึกษาวิธีการ ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม รุ่นที่ 1 - 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ,โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม และโรงเรียนวัดหนองทราย อำเ

                    นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ    รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม รุ่นที่ 1 - 3
                    โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้ได้ความรู้และประสบการณ์ตรง    จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราชกรณียกิจ และโครงการ       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   รุ่นที่ 1 อบรม ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน        ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
                   รุ่นที่ 2 อบรม ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อำเภอหนองหญ้าไซ มีผู้เข้าร่วมโครงการ        จำนวน 250 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
                   รุ่นที่ 3 อบรม ณ รุ่นที่ 3 อบรม ณ โรงเรียนวัดหนองทราย อำเภอหนองหญ้าไซ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,094