ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายข้าราชการ  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
 
ฝ่ายบริหาร
 
 
นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมคิด ปทุมสูติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒
 
เลขานุการนายกฯ
 
 
นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ
เลขานุการ นายก อบจ.
 
ที่ปรึกษา
 
 
นายศิริ โพธินาม
ประธานที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
 
นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
นายปรีชา มีสมศักดิ์
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
นายเกษมศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
นางมุกดา เที่ยงธรรม
ที่ปรึกษา นายก อบจ.