ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายข้าราชการ  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
 
ฝ่ายบริหาร
 
 
นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมคิด ปทุมสูติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒
 
เลขานุการนายกฯ
 
 
นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ
เลขานุการ นายก อบจ.
 
ที่ปรึกษา
 
 
 
นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
นายปรีชา มีสมศักดิ์
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
นายเกษมศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
 
นายศิริ โพธินาม
ที่ปรึกษา นายก อบจ.