องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้านอาหารเสวนา แถวแยกแขวง ดนตรีสดเสียงดังมาก
2016-06-11 - เวลา 00:03:24
รบกวนช่วยตักเตือนร้านเสวนา แยกแขวงให้ด้วยค่ะ ดนตรีสดเสียงดังรบกวนมาก ขณะเที่ยงคืนยังเสียงดังเลยค่ะ นอนไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
admin   2016-06-16 - เวลา 12:02:10
เรียนคุณ เอ ตาม ข้อกฎหมายจากการก่อเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ (๔) การกระทําใด ๆอันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสีเสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ เทศบาล อบต ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่านได้ครับ ศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ครับ http://www.hs.crru.ac.th/newhs2015/file/file/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%202535.pdf
admin   2016-06-16 - เวลา 12:05:35
หรือจะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ครับ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,201,722