ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
110
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12643
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019311
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
จำนวนผู้เข้าชม : 6557   
 
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
: 203   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๓ ก.พ. - ๑ มีนาคม  ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๓ ก.พ. - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
: 234   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 232   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 518   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 271   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
: 222   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
: 349   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
: 255   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๕ เมษายน ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๕ เมษายน ๒๕๕๘
: 264   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 302   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 234   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียติ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียติ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 212   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๙ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๙ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 225   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 224   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 191   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 230   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 245   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 213   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ได้รับข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ได้รับข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
: 196   
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
: 248   
1 2 3 4 56 7 8 9
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111