ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
218
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7415
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056108
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
จำนวนผู้เข้าชม : 7428   
 
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 1 - 7 เมษายน 2562
: 6   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2562
: 9   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562
: 9   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 11-17 มีนาคม 2562
: 21   
รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562
: 26   
รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
: 23   
รายงานความก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2562
: 39   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562
: 28   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
: 36   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
: 33   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 2-6 มกราคม 2562
: 98   
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนร่วมโครงการ"ร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย" ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2562 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนร่วมโครงการ"ร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย" ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2562 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
: 170   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
: 130   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561
: 101   
รายงานก้าวหน้าของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561
: 139   
รายงานก้าวหน้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2561
: 168   
รายงานก้าวหน้าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 146   
โครงการ"ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
โครงการ"ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
: 157   
โครงการ.."ท่องเที่ยวสุขใจในวันปิดเทอม"
โครงการ.."ท่องเที่ยวสุขใจในวันปิดเทอม"
: 210   
ประกาศ..รับสมัคร..เข้าร่วมประกวดดนตรีโฟล์คซอง
: 244   
12 3 4 5 6 7 8 9
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111