ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
34
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9388
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033428
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 9896   
 
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
: 5   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
: 3   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที 21-25 มกราคม 2562
: 7   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที 14-18 มกราคม 2562
: 41   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๔ มกราคม ๒๕๖๒
: 63   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๒๔ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 44   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 60   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 60   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 58   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๒๖ พ.ย. - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 52   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๑๙- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 46   
หลักเกณฑ์การรับสมัครการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การรับสมัครการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๒
: 92   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๑๒- ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 83   
รายงานก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 88   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 80   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 48   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 82   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 145   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 134   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 153   
12 3 4 5 6 7 8 9 10
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111