ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
14
ผู้เข้าชมวันนี้
503
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13036
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019704
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 152   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 26- 1 เมษายน 2561
 
กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสำนักงานท่าควายร้าง (ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งที่ 2)   อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสำนักงานท่าควายร้าง (ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งที่ 2) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดวันเกิดท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ณ บ้านจันทร์สุวรรณ
 ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดวันเกิดท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ณ บ้านจันทร์สุวรรณ
เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน   ประจำปี 2561”ณ หอประขุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561”ณ หอประขุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตามงานจัดวางระบบควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
 ติดตามงานจัดวางระบบควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 กองพัสดุฯ ด้าน วัสดุ/ครุภัณฑ์
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 กองพัสดุฯ ด้าน วัสดุ/ครุภัณฑ์
ออกประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้   - โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสำนักงานท่าควายร้าง (ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งที่ 2)    อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ออกประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสำนักงานท่าควายร้าง (ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งที่ 2) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โครงการ อบจ.พบประชาชน ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 โครงการ อบจ.พบประชาชน ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018)    ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (BEEF EXPO SUPHAN BURI 2018) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111