ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 375   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
  ๓) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด         สุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด         สุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด         สุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ฯพณฯ พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ อดีตประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร           รองนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลา ๑๔ (สุวรรณวานิชกิจ)                 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
  ๕) เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ฯพณฯ พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ อดีตประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลา ๑๔ (สุวรรณวานิชกิจ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๖) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
 ๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
 ๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
 ๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
 ๗) ประชุมภายในของหน่วยตรวจสอบ
๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
      ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ        ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
      ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ        ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
      ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ        ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
      ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ        ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  ๙) จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
  ๑๐) จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
 ๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
 ๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
 ๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
 ๑๑) จัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมจัดทำรูปเล่ม
 ๑๒) ร่วมหารือแนวทางการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณปี ๕๙ ตามแผนการตรวจสอบภายใน
  ๑๒) ร่วมหารือแนวทางการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณปี ๕๙ ตามแผนการตรวจสอบภายใน
    ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
  ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
    ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
  ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
    ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
  ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
    ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
  ๑๓) รวบรวมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำรูปเล่ม
      ๑๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๖ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๑๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๖ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
      ๑๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๖ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๑๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๖ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111