ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
129
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11914
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018582
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 271   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 	  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ         บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ         บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ         บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 	  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ         บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง             จ.สุพรรณบุรี
 ๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง             จ.สุพรรณบุรี
 ๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง             จ.สุพรรณบุรี
 ๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง             จ.สุพรรณบุรี
 ๔) เข้าร่วมโครงการBig Cleaning Day ก้าวตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด         สุพรรณบุรี
 ๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี
๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด         สุพรรณบุรี
 ๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี
๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด         สุพรรณบุรี
 ๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี
๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด         สุพรรณบุรี
 ๕) เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี
๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๖) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์         เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์ เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์         เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์ เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์         เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์ เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์         เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์ เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
	 ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี          ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
	 ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี          ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
	 ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี          ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
	 ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี          ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๘) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
	 ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี          ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
	 ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี          ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
	 ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี          ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
	 ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี          ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  ๙) เข้าร่วมโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล , ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-          พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 ๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-          พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 ๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-          พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 ๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-          พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 ๑๐) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- พลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๑) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๑๑) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๑๑) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๑๑) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกองช่าง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกองช่าง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกองช่าง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกองช่าง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๑๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกองช่าง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกองช่าง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๑๓) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๑๓) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๑๓) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๔) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก”                      ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก” ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก”                      ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก” ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก”                      ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก” ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก”                      ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๕) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอบจ.สุพรรณบุรี “สองพี่น้องจูเนียร์ลีก” ปีที่ ๔ เลก ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
           ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ           พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง           กรุงเทพมหานคร
  ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
           ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ           พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง           กรุงเทพมหานคร
  ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
           ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ           พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง           กรุงเทพมหานคร
  ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
           ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ           พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง           กรุงเทพมหานคร
  ๑๖) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111