ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
486
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13019
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019687
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 177   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 5- 9 กุมภาพันธ์2561
 
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
กิจกรรม ๓ ม ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
 กิจกรรม ๓ ม ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 ) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี “น้ำคือชีวิต”     ณ หอประชุมโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี “น้ำคือชีวิต” ณ หอประชุมโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (กองช่าง)
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (กองช่าง)
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล กองพัฒนาชนบท จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้     - เขตอำเภอเดิมบางนางบวช
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล กองพัฒนาชนบท จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ - เขตอำเภอเดิมบางนางบวช
- เขตอำเภอบางปลาม้า
 - เขตอำเภอบางปลาม้า
เขตอำเภอสองพี่น้อง
 เขตอำเภอสองพี่น้อง
) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล กองช่าง จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้     - เขตอำเภอดอนเจดีย์
 ) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล กองช่าง จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ - เขตอำเภอดอนเจดีย์
เขตอำเภอด่านช้าง
 เขตอำเภอด่านช้าง
เขตอำเภอศรีประจันต์
 เขตอำเภอศรีประจันต์
เขตอำเภอสองพี่น้อง
 เขตอำเภอสองพี่น้อง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111