ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
487
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13020
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019688
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 187   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 5- 10 มีนาคม 2561
 
กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
กิจกรรม 3ม. ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 กิจกรรม 3ม. ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีปิดโลกวิทยาศาสตร์     รุ่นที่ 6
 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี
เข้ารับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้ารับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการอบรมวิชาชีพตัดผม – เสริมส่วย ประจำปี   งบประมาณ 2560 ณ สมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี (บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
 เข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการอบรมวิชาชีพตัดผม – เสริมส่วย ประจำปี งบประมาณ 2560 ณ สมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี (บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา   “เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก” ครั้งที่ 5 (เลก 2) ประจำปี 2561
 ออกประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก” ครั้งที่ 5 (เลก 2) ประจำปี 2561
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111