ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
220
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7417
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056110
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัฒนาชนบท
จำนวนผู้เข้าชม : 4812   
 
	   - รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
: 492   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
: 451   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
: 480   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
: 490   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ มีนาคม  ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
: 475   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 406   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 413   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 369   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 463   
	   - รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 427   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
: 423   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
: 474   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
: 478   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 339   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 423   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 539   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 423   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 498   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 522   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 478   
12 3 4 5
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111