ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10235
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034275
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 142   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561
 
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561   ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561   ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561   ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ครั้งที่ 3 / 2561 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3 / 2561   ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3 / 2561 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3 / 2561   ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3 / 2561 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ. สุพรรณบุรี )   ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ. สุพรรณบุรี ) ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ. สุพรรณบุรี )   ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ. สุพรรณบุรี ) ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ. สุพรรณบุรี )   ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ. สุพรรณบุรี ) ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ   ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ   ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ   ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนางพิม ชั้น 9 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 / 2561   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 / 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นำเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทัศนะศึกษาดูงานจังหวัดจันทรบุรี   ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา06.00 น. ณ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดจันทรบุรี,   โครงการพระราชดำริ (ไร่นาสวนผสม) ต. ท่าหลวง อ. มะขาม จ. จันทรบุรี
 นำเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทัศนะศึกษาดูงานจังหวัดจันทรบุรี ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา06.00 น. ณ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดจันทรบุรี, โครงการพระราชดำริ (ไร่นาสวนผสม) ต. ท่าหลวง อ. มะขาม จ. จันทรบุรี
นำเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทัศนะศึกษาดูงานจังหวัดจันทรบุรี   ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา06.00 น. ณ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดจันทรบุรี,   โครงการพระราชดำริ (ไร่นาสวนผสม) ต. ท่าหลวง อ. มะขาม จ. จันทรบุรี
 นำเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทัศนะศึกษาดูงานจังหวัดจันทรบุรี ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา06.00 น. ณ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดจันทรบุรี, โครงการพระราชดำริ (ไร่นาสวนผสม) ต. ท่าหลวง อ. มะขาม จ. จันทรบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111