ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
487
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13020
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019688
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 9397   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒- ๔ มกราคม ๒๕๖๒
: 23   
รายงานก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 28   
รายงานก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 43   
รายงานก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๑ -๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 60   
รายงานก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน -๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 58   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๑๙-๒๖ พฤศจิกายน 2561
: 43   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 76   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 70   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 95   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 88   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 91   
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
: 86   
รายงานแผน ป.ป.ช. รอบ 12 เดือน
: 90   
รายงานแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน
: 78   
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
: 90   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๖- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 88   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘- ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 77   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑- ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 75   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๔- ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
: 73   
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๗- ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
: 74   
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111