ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
163
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10221
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034261
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 243   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
 
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสอำเภอด่านช้าง ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บ้านวังน้ำเขียว   หมู่ที่ 21 ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
 ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสอำเภอด่านช้าง ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 21 ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสอำเภอด่านช้าง ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บ้านวังน้ำเขียว   หมู่ที่ 21 ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
 ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสอำเภอด่านช้าง ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 21 ต.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
อบจ. สุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมบ้านพักคนชราวัดกลาง ประจำวันที่ 10 มกราคม     2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
 อบจ. สุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมบ้านพักคนชราวัดกลาง ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
ประชุมเครือข่ายสมาคมวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561   เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมเครือข่ายสมาคมวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อัดรายการวิทยุ สวท. สุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ สวท. สุพรรณบุรี   ต. โคกโคเฒ่า อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
 อัดรายการวิทยุ สวท. สุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ สวท. สุพรรณบุรี ต. โคกโคเฒ่า อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
ประชุมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มความรู้เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี   อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มความรู้เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111